JS实现禁止鼠标右键的功能

遇到网页上有精美图片或者精彩文字想保存时,通常大家都是选中目标后按鼠标右键,在弹出菜单中选择“图片另存为”或“复制”来达到我们的目的。但是,目前有许多网页都屏蔽了鼠标右键,那么用js如何实现禁止鼠标右键的功能呢?

1.禁止鼠标右键相关的JS说明

点击查看代码
<script type="text/javascript">
document.oncontextmenu=new Function("event.returnValue=false;");
document.onselectstart=new Function("event.returnValue=false;");
</script>

2.禁止鼠标右键火狐失灵

点击查看代码

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>禁止鼠标右键</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<div class="poo">这个页面不能使用鼠标右键</div>
<!-- 禁止鼠标右键 -->
<script type="text/javascript">
if (window.Event){
document.captureEvents(Event.MOUSEUP);
}
function nocontextmenu(){
event.cancelBubble = true
event.returnValue = false;
return false;
}
function norightclick(e) {
if (window.Event) {
if (e.which == 2 || e.which == 3)
return false;
} else if (event.button == 2 || event.button == 3){
event.cancelBubble = true
event.returnValue = false;
return false;
}
}
document.oncontextmenu = nocontextmenu; // for IE5+
document.onmousedown = norightclick; // for all others
</script>
</body>
</html>

3.禁止选择文本

点击查看代码
<script type="text/javascript">
var omitformtags=["input", "textarea", "select"];
omitformtagsomitformtags=omitformtags.join("|");
function disableselect(e){
if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1){
return false;
}
}
function reEnable(){
return true;
}
if (typeof document.onselectstart!="undefined"){
document.onselectstart=new Function ("return false");
}else{
document.onmousedown=disableselect;
document.onmouseup=reEnable;
}
</script>

4.屏蔽ctrl按键

点击查看代码
document.onkeydown=function(){
if(event.ctrlKey)return false;
}

以上所述是JS实现禁止鼠标右键的功能,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问欢迎给我留言。

最后修改:2023 年 01 月 05 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏